Logo NVvO

Vrijwaring
Aan de internetsite van de NVvO is de uiterste zorg besteed. De internetsite is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch de NVvO, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

De NVvO is niet aansprakelijk voor de inhoud van in de internetsite opgenomen informatie. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van de NVvO pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie. Het opstellen en uitvoeren van een orthodontisch behandelplan is individueel maatwerk, dat een deskundig orthodontist het best kan doen. Alleen deze specialist is in staat om de snel voortschrijdende ontwikkelingen in de orthodontie bij te houden.

Copyright
Alle informatie in de internetsite van de NVvO op www.orthodontist.nl is eigendom van de NVvO, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de NVvO-internetsite door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van de NVvO nodig.